Asset Management Danmark

Vedtægter

Vedtaget den. 4 november 2019

Indhold:

Artikel l - Foreningens navn 

Artikel II - Foreningens hjemsted

Artikel III - Foreningens formål 

Artikel IV - Medlemskab

Artikel V - Generalforsamling

Artikel VI - Bestyrelsen

Artikel VII - Tegningsregel

Artikel VIII - Regnskabsår

Artikel IX - Regnskab og revision

Artikel X - Tvistløsning

Artikel XI - Opløsning


Vedtægter:

Artikel l - Foreningens navn 

Sektion 1.1. Foreningens navn er Asset Management Danmark 

Artikel ll - Foreningens hjemsted

Sektion 2.1. Foreningens hjemstedskommune er Københavns Kommune.

Artikel lll - FORENINGENS FORMÅL 

Sektion 3.1. Foreningens formål er at fremme Asset Management i Danmark for at øge værdiskabelsen for samfund, virksomheder og

organisationer.


Sektion 3.2 Foreningen vil: 

  • Udbrede kendskab og forståelse for Asset Management ud fra internationalt anerkendte standarder og principper (ISO55000)
  • Udvikle og dele viden og erfaringer med Asset Management på tværs af sektorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Fremme internationale samarbejder om at videreudvikle Asset Management

Artikel lV. - MEDLEMSKAB

Sektion 4.1. Personer, virksomheder og institutioner mv. som går ind for foreningens formål, kan opnå medlemskab af foreningen.

Sektion 4.2. Bestyrelsen tager stilling til anmodninger om medlemskab.

Sektion 4.3. Generalforsamlingen fastsætter årligt kontingent for medlemskab af foreningen. Der kan fastsættes differentierede kontingenter for forskellige kategorier af medlemskaber.

Sektion 4.4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

Sektion 4.5. Udmelding af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemmer som ud melder sig af foreningen har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent for den ved udmeldelsen igangværende kontingentperiode.

Artikel V. - GENERALFORSAMLING

Sektion 5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Sektion 5.2. Foreningens ordinære generalforsamlinger skal afholdes i foreningens hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højst fire ugers varsel ved e-mail. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.


Sektion 5.3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag skal udsendes til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingen.

Sektion 5.4. Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt flertal, jf. dog punkt 5.5. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller mindst tre medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.

Sektion 5.5. Vedtægtsændringer vedtages med et flertal, som udgør mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer og mindst halvdelen af foreningens samlede antal medlemmer, eller med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med højst en måneds mellemrum.

Sektion 5.6. Et medlem kan lade en anden repræsentere sig på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive flere end tre stemmer på generalforsamlingen ved fuldmagt

Sektion 5.7. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Forslag til budget

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Evt. 

Sektion 5.8. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når dette findes nødvendigt. Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af medlemmerne ønsker det.


Sektion 5.9 Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæring herom fra mindst 20 % af medlemmerneDe i sektion 5.2 nævnte frister finder ligeledes anvendelse ved indkaldelse af ekstraordinære generalforsamlinger.

Artikel Vl. - BESTYRELSEN

Sektion 6.1. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen.

Sektion 6.2. Bestyrelsen består af mindst tre og højst seks medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Sektion 6.3. Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter for bestyrelsen for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Sektion 6.4. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fungerer suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted indtil udløbet af den valgperiode, det fratrådte bestyrelsesmedlem er valgt.

Sektion 6.5. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter den ordinære generalforsamling sig selv med formand, næstformand og en kasserer, der alle vælges for to år ad gangen.

Sektion 6.6. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Sektion 6.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden.

Sektion 6.8. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandensstemme udslagsgivende.

Sektion 6.9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Sektion 6.10. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Sektion 6.11. Bestyrelsen kan nedsætte et sekretariatet, som kan bistå bestyrelsen med administrative opgaver.

Artikel Vll. - TEGNINGSREGEL

Sektion 7.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Artikel Vlll. -  REGNSKABSÅR

Sektion 8.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår omfatter dog perioden fra foreningens stiftelse til 31. december 2019.

Artikel lX - REGNSKAB OG REVISION

Sektion 9.1 Foreningens regnskaber skal udarbejdes overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sektion 9.2 Årsregnskabet skal revideres af en revisor, som vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Artikel X. - TVISTLØSNING

Sektion 10.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem Foreningen og dens medlemmer, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Artikel Xl - OPLØSNING

Sektion 11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

Sektion 11.2 I tilfælde af foreningens opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu udelukkende anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Om Foreningen

Asset Management Danmark er en forening, der har til formål at fremme Asset Management i Danmark


Kontakt

Sekretariatet:

post@amdanmark.org

+45 88 70 86 30

Diplomvej 373

2800, Kongens Lyngby

Følg os på:

        Fortrolighedspolitik.

        Læs mere om vores fortrolighedspolitik her

Powered by Wild Apricot Membership Software